1. Všeobecné

  Tieto zásady ochrany osobných údajov sa uplatňujú na webovú lokalitu a mobilnú aplikáciu, ktorú sprístupňuje Heineken Slovensko, a.s. („my“ alebo „HEINEKEN“) zákazníkom na Slovensku cez zlatybazant.sk (ďalej len „webová lokalita“). Prostredníctvom tejto webovej lokality môžeme zhromažďovať, určité osobné údaje. Prosím prečítajte si pozorne tieto zásady ochrany osobných údajov, pretože obsahujú dôležité informácie, ktoré vám pomôžu pochopiť ako nakladáme s osobnými údajmi, ktoré nám poskytnete alebo ktoré získame prostredníctvom webovej lokality („osobné údaje“). HEINEKEN je prevádzkovateľom zhromaždených a spracúvaných osobných údajov.

  Rešpektujeme vaše súkromie a zaväzujeme sa, že vaše osobné údaje budú zachované a spravované v súlade s našimi právnymi záväzkami podľa platných právnych predpisov o ochrane údajov.

 2. Aké osobné údaje zhromažďujeme a ako používame vaše osobné údaje

  Väčšiu časť našej webovej lokality môžete používať bez toho, aby ste nám museli poskytnúť osobné údaje. Pre využívanie určitých služieb a účelov webovej lokality je potrebné poskytnúť osobné údaje, aby sme mohli spracovať vaše žiadosti alebo posielať vám informačné bulletiny alebo iné informácie. Okrem informácií, ktoré nám musíte poskytnúť, zhromažďujeme určité informácie pri vašej návšteve webovej lokality. Požadované informácie na webovej lokalite označené hviezdičkou sú povinné. Ak nám neposkytnete požadované informácie, nebudeme vám môcť poskytnúť službu alebo produkt.

  Určili sme osobné údaje, ktoré zhromažďujeme, účely, na ktoré používame osobné údaje a ako dlho budeme všeobecne uchovávať vaše osobné údaje:

  1. služby zákazníkom: Aby sme odpovedali na vaše otázky, ak ste odoslali otázku prostredníctvom webovej lokality, pre stiahnutie produktov alebo iné servisné e-maily, spracujeme vaše meno, e-mailovú adresu prípadne telefónne číslo (v závislosti od toho, ako ste nás kontaktovali) a otázku alebo problém, na ktorý ste nás upozornili. Registrujeme vaše žiadosti, otázky a naše odpovede a iné činnosti pre vyriešenie vašej požiadavky.

   Služby zákazníkom si ponechajú všetky informácie po dobu 1 roka po vyriešení vašej otázky alebo sťažnosti alebo pri ukončení vyšetrovania, v prípade potreby uplatnenia nárokov v súdnom konaní aj dlhšie.

  2. zasielanie informačných letákov [a/alebo iných marketingových informácií]: ak ste sa prihlásili na odber informačného letáku, použijeme e-mailovú adresu, ktorú ste nám poskytli na zasielanie informačného letáku. Budete automaticky pridaní do našej databázy zákazníkov. Ak ste si objednali jeden z našich produktov prostredníctvom našej webovej lokality, môžeme vám tiež posielať informačné letáky, aby sme vás informovali o ďalších podobných produktoch, o ktorých si myslíme, že by vás mohli zaujímať. Ak už nechcete dostávať od nás žiadne e-maily, môžete sa kedykoľvek odhlásiť pomocou funkcie zrušenia odberu v každej e-mailovej správe alebo nás môžete kontaktovať.

   Použitie vašich osobných údajov je na spracovanie vášho odberu, aby sme splnili našu dohodu s vami, alebo ak je v našom oprávnenom záujme posielať zákazníkom informácie o našich produktoch. E-mailovú adresu odstránime po tom, ak ste si zrušili odber informačného letáku, pokiaľ táto nebude použitá a nezachová sa na iné účely uvedené v týchto zásadách ochrany osobných údajov.

  3. marketing, informácie o vašich online vyhľadávaniach (kliknutia a zobrazenia), vašich nastaveniach na webovej lokalite, vašich požiadavkách ohľadne zákazníckych služieb a histórii kontaktov môžu byť kombinované. Tieto informácie nám umožňujú používať rôzne kanály na riadenie vzťahov a marketing našich produktov a služieb prostredníctvom e-mailu (informačné letáky), ktoré môžu zahŕňať prispôsobenie obsahu a ponúk webovej lokality tak, aby boli prispôsobené vašim preferenciám. Môžeme vám poslať informácie o produktoch a službách iných spoločností skupiny HEINEKEN, ak ste nám na to poskytli súhlas. Meriame efektívnosť našich kampaní.

   Vždy sa môžete odhlásiť z odberu nášho informačného letáku alebo priamej pošty a vždy môžete namietať proti používaniu vašich osobných údajov na účely priameho marketingu (ďalšie informácie o tom ako to urobiť, nájdete nižšie v odsekoch, ktoré hovoria o vašich právach).

   Tieto osobné údaje používame v rámci našich oprávnených záujmov, aby sme mohli propagovať naše produkty a služby našim zákazníkom a návštevníkom webovej lokality, aby sme mohli osloviť viac zákazníkov, zlepšiť predaj našich produktov a služieb a financovať našu webovú lokalitu (prostredníctvom online reklamy). Osobné údaje budeme uchovávať tak, ako sú určené na príslušné účely, na ktoré boli osobné údaje zhromaždené (napr. informačné letáky). Osobné údaje budú po uplynutí účelu vymazané alebo anonymizované s výnimkou prípadov, keď sme zo zákona povinní uchovávať osobné údaje alebo na ich ďalšie uchovávanie máme iný právny základ (napríklad ak ste udelili súhlas so zasielaním newslettera osobné údaje spracúvame na tento účel do jeho odvolania).

  4. informácie o vašej návšteve a používaní našej webovej lokality, zhromažďujeme určité informácie pri návšteve našej webovej lokality, ako je vaša IP adresa, kliknutia a zobrazenia. Takisto môžeme sledovať, ako používate náš leták, ktoré stránky si prezeráte a ktoré časti čítate, takže môžeme prispôsobiť informačný leták vašim preferenciám. Informácie o používaní našej webovej lokality a služieb nám umožňujú vytvárať segmenty, ktoré predstavujú skupiny návštevníkov webovej lokality alebo zákazníkov s množstvom spoločných charakteristík, ako sú veková skupina, pohlavie alebo región. Údaje je možné použiť aj na vytvorenie segmentov, ktoré sa používajú na prispôsobenie webovej lokality a napríklad na zmenu poradia výsledkov vyhľadávania alebo na miesto, kde umiestňujeme určité ponuky, takže je pravdepodobnejšie, že ich uvidíte. Môžeme tiež použiť segmenty na zobrazovanie inzerátov online, o ktorých si myslíme, že sú pre vás relevantné.

   Tieto osobné údaje používame v rámci našich oprávnených záujmov, aby sme mohli propagovať naše produkty a služby našim zákazníkom a návštevníkom webovej lokality, aby sme mohli osloviť viac zákazníkov, zlepšiť predaj našich produktov a služieb a financovať našu webovú lokalitu (prostredníctvom online reklamy).

  5. údržba a optimalizácia našej webovej lokality, vaše osobné údaje sa použijú aj na údržbu a analýzu našej webovej stránky s cieľom vyriešiť problémy s výkonom, zlepšiť dostupnosť a zabezpečiť internetovú stránku proti podvodom (napr. v prípade opakovaných pokusov o prihlásenie alebo ak sa nákup uskutoční v prípade porušenia našich podmienok, napr. osôb mladších ako 18 rokov). Zaznamenávame celkové používanie našej webovej lokality. Naše používanie vašich osobných údajov na tieto účely je potrebné pre naše oprávnené záujmy, pričom po skončení účelu ich využívania budú bezodkladne vymazané alebo deidentifikované.

  6. Umožňuje vám účasť na lotériách, súťažiach alebo iných propagačných akciách.Vaše osobné údaje, ako napríklad: meno, e-mail a/alebo telefónne číslo budú spracované na spravovanie našich lotérií, súťaží alebo iných propagačných akcií, v ktorých sa rozhodnete zúčastniť. Niektoré z týchto propagačných akcií obsahujú ďalšie pravidlá, ktoré obsahujú informácie o tom, ako budeme používať a zverejňovať vaše osobné údaje. Tieto informácie používame na spravovanie nášho zmluvného vzťahu s vami.

 3. Ako zdieľame vaše osobné údaje

  Je možné, že budeme musieť zdieľať osobné údaje s tretími stranami, aby nám pomohli poskytovať služby a produkty a aby sme mohli prevádzkovať našu webovú lokalitu. Tieto tretie strany zahŕňajú:

  • Spoločnosti skupiny HEINEKEN na účely ukladania osobných údajov spracovaných prostredníctvom webovej lokality vďaka zdieľaným informačným systémom,
  • poskytovatelia služieb, kde je to potrebné na poskytnutie služby alebo (na pomoc) na poskytnutie alebo dodanie služby alebo produktu, ktoré ste objednali na webovej lokalite (vrátane nášho dodávateľa tretiu stranu) a na poskytovanie služieb analýzy údajov,
  • nezávislé agentúry na vymáhanie pohľadávok, právni zástupcovia alebo iní zástupcovia na účely výberu splatných alebo neuhradených súm na vašom účte,
  • v prípade, že HEINEKEN predá všetky alebo niektoré aktíva alebo akcie spoločnosti skupiny HEINEKEN, ktorej boli osobné údaje prevedené na tretiu stranu, vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté tejto tretej strane.

  Tieto strany môžu mať sídlo na Slovensku, iných krajinách Európskeho hospodárskeho priestoru alebo inde vo svete. Pri uchovávaní osobných údajov mimo EHP zabezpečíme primeranú úroveň ochrany prenesených údajov. Požadujeme od poskytovateľov služieb, aby používali primerané opatrenia na ochranu dôvernosti a bezpečnosti osobných údajov.

  Možno budeme musieť poskytnúť osobné údaje aj orgánom činným v trestnom konaní, aby sme splnili všetky právne záväzky alebo súdne príkazy.

 4. Bezpečnosť osobných údajov

  Prijali sme primerané technické, fyzické a organizačné opatrenia na ochranu osobných údajov zozbieraných prostredníctvom webových stránok pred zneužitím alebo náhodným, neoprávneným alebo nezákonným zničením, stratou, zmenou, zverejnením, získavaním alebo prístupom, ktoré sú v súlade s platnými zákonmi a predpismi o ochrane osobných údajov. Žiadna internetová lokalita však nemôže byť 100-percentne bezpečná a nemôžeme niesť zodpovednosť za neoprávnený alebo neúmyselný prístup, ktorý je mimo našej kontroly. Naša webová lokalita môže obsahovať odkazy na iné webové lokality. Nie sme zodpovední za praktiky, obsah alebo bezpečnosť osobných údajov používaných týmito inými webovými lokalitami, na ktoré sa nevzťahujú tieto zásady ochrany osobných údajov. Odporúčame, aby ste si vždy pozorne prečítali zásady ochrany osobných údajov na týchto iných webových lokalitách.

 5. Uchovávanie osobných údajov

  Osobné údaje uchovávame tak dlho, ako je to požadované zákonom, alebo tak dlho, ako je potrebné na poskytnutie akýchkoľvek požadovaných služieb alebo na akékoľvek iné účely uvedené v týchto zásadách ochrany osobných údajov. Špecifický termín uchovávania je uvedený v týchto zásadách ochrany osobných údajov pre každý z príslušných účelov. Urobíme primerané kroky na zničenie alebo deidentifikáciu osobných údajov, ktoré vlastníme, ak už nie sú potrebné na vyššie uvedené účely alebo po uplynutí stanoveného obdobia uchovávania.

 6. Cookies

  Veľká časť informácií uvedených v týchto zásadách ochrany osobných údajov sa zhromažďuje prostredníctvom nášho používania súborov cookie a podobných postupov. Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré obsahujú malé množstvo informácií, ktoré sa sťahujú a môžu byť uložené na vašom používateľskom zariadení, napríklad v počítači, inteligentnom telefóne alebo tablete. Postupy, ktoré používame, ktoré môžu byť podobné súborom cookie, ako napr. trackovacie pixely, javascript a značky. Tieto súbory cookie a podobné postupy sú niekedy potrebné na zapamätanie si nastavenia účtu, jazyka a krajiny, ale tiež nám umožňujú merať a analyzovať vaše správanie na našej webovej lokalite a zobrazovať vám personalizované ponuky na našej webovej lokalite alebo na webových lokalitách tretích strán. Pred začatím používania cookie súborov Vás požiadame o súhlas s ich prijímaním a používaním. Ak chcete zobraziť ďalšie informácie o tom, ktoré cookie používame a ako ich používame, prečítajte si naše samostatné zásady používania súborov cookie.

 7. Sociálne médiá

  Môžete sa rozhodnúť zdieľať informácie na našej webovej lokalite prostredníctvom sociálnych médií, ako napr. Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube. To znamená, že informácie, ktoré zdieľate, s menom a preferenciami, budú viditeľné pre návštevníkov vašich osobných stránok. Odporúčame vám, aby ste si dôkladne prečítali zásady ochrany osobných údajov v rámci sociálnych médií, pretože tieto sa vzťahujú na spracovanie vašich osobných údajov týmito stranami.

 8. Ochrana údajov detí

  Webová lokalita nie je určená na používanie osobami mladšími ako 18. Nebudeme vedome zhromažďovať osobné údaje od osôb mladších ako 18 rokov.

 9. Vaše práva na prístup, opravu, vymazanie, obmedzenie a prenosnosť údajov

  Máte právo požiadať o prehľad vašich osobných údajov spracúvaných našou firmou alebo v jej mene. Máte právo na opravu, odstránenie alebo obmedzenie používania údajov (podľa potreby). Môžete uplatniť toto právo cez kontaktný formulár na našej webovej lokalite „Ochrana osobných údajov“. Upozorňujeme, že žiadosti, ktoré nespĺňajú požiadavky stanovené príslušnými právnymi predpismi alebo pokynmi spoločnosti HEINEKEN, môžu byť vyžiadané na doplnenie informácií alebo v konečnom dôsledku zamietnuté a že určité osobné údaje môžu byť vyňaté z takýchto žiadostí o prístup, nápravu a odstránenie podľa príslušnej legislatívy na ochranu osobných údajov alebo iných zákonov a predpisov. Uchovávame však osobné údaje tam, kde to od nás požaduje zákon.

  Máte právo získať osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojom čitateľnom formáte a za určitých okolností na základe vašej žiadosti prenesieme vaše údaje inému prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné.

 10. Vaše právo namietať

  Máte tiež právo, za určitých okolností, vyžadovať, aby sme zastavili spracovanie vašich osobných údajov, ale tam, kde máme legitímny právny základ, budeme v spracovávaní vašich osobných údajov pokračovať. Máte však právo vzniesť námietku voči používaniu vašich osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania, a ak tak urobíte, vašej žiadosti vyhovieme. Ak ste poskytli súhlas s používaním vašich osobných údajov, máte právo odobrať svoj súhlas bez toho, aby ste ovplyvnili legitímnosť nášho využívania týchto údajov pred vašim odobratím vášho súhlasu.

 11. Aktualizácie

  Tieto zásady ochrany osobných údajov budeme kontrolovať a z času na čas aktualizovať. Akékoľvek zmeny v týchto zásadách ochrany osobných údajov budú zverejnené na našej webovej stránke a v rozsahu, ktorý je odôvodnene možný vás o nich budeme informovať.

 12. Kontakt

  Ak chcete uplatniť ktorékoľvek z vašich práv uvedených vyššie alebo ak máte akýkoľvek iný dotaz, námietku proti využívaniu vašich osobných údajov alebo sťažnosť ohľadom ochrany osobných údajov alebo spôsobu akým vaše údaje spracúvame, môžete nás kontaktovať prostredníctvom kontaktného formuláru na našej webovej lokalite http://www.heinekenslovensko.sk/kontakty v časti kontakty výberom predmetu žiadosti „Ochrana osobných údajov“. Upozorňujeme, že môžeme od vás požadovať dôkaz totožnosti. Máte tiež právo podať sťažnosť na miestny orgán pre ochranu údajov.

Prevádzkovateľ :

Heineken Slovensko, a.s., Novozámocká 2, 947 01 Hurbanovo, IČO: 36528391, DIČ: 2020151573, Reg.: OS v Nitre, odd. Sa, vl. Č. 10074/N

Korešpondenčná adresa: Apollo Business Center II, Prievozská 4D, Blok E, 82109 BRATISLAVA

Zásady používania súborov cookie

Heineken Slovensko, a.s. („my“ alebo „HEINEKEN“) používa súbory cookie, aby vám poskytla lepšiu online skúsenosť. Ak chcete naplno využiť webovú lokalitu zlatybazant.sk, váš počítač, tablet alebo mobilný telefón budú musieť prijímať súbory cookie. Domnievame sa, že je dôležité, aby ste vedeli, aké súbory cookie naša webová lokalita používa a na aké účely. To pomôže ochrániť vaše súkromie a zároveň vám zabezpečí tú najlepšiu skúsenosť online.

Našim cieľom je spraviť vašu online skúsenosť a interakciu čo najviac informatívnu a relevantnú. Na dosiahnutie tohto cieľa môžeme na základe Vášho súhlasu používať súbory cookie alebo podobné techniky. Svoj súhlas s prijímaním súborov cookie spôsobom stanoveným v týchto Zásadách používania súborov cookie v súvislosti s používaním tejto  webovej lokality nám môžete udeliť cez vyskakovacie bannery. Je dôležité, aby ste si pozorne prečítali Zásady používania súborov cookie, aby ste vedeli, aké súbory cookie naša webová lokalita využíva a na aké účely. Ak naďalej nebudete chcieť prijímať súbory cookie v súvislosti s používaním tejto  webovej lokality, môžete vypnúť súbory cookie postupom uvedeným nižšie, ale tento krok môže ovplyvniť funkčnosť webovej lokality.

Čo je súbor cookie?

Po odoslaní formulára o vekovej bráne a vstupe na webovú lokalitu a udelení Vášho súhlasu s používaním cookie, bude táto webová lokalita využívať takzvané „súbory cookie“. Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré obsahujú malé množstvá informácií, ktoré sa stiahnu a môžu byť uložené na vašom používateľskom zariadení, napríklad v počítači (alebo inom zariadení, ktoré podporuje internet, napríklad smartphone alebo tablet). Môžeme použiť podobné techniky, ako sú pixely, webové majáky a odtlačky prstov zariadenia. Z dôvodu konzistentnosti budú všetky tieto techniky spolu ďalej označované ako „súbory cookie“.

Tieto Zásady používania súborov cookie vám poskytujú informácie o súboroch cookie, ktoré používame a prečo. Naše Zásady ochrany osobných údajov obsahujú úplné informácie o ďalších informáciách, ktoré môžeme zhromažďovať a ako môžeme používať vaše osobné údaje.

Súbory cookie používané na webovej lokalite

HEINEKEN používa niekoľko rôznych typov súborov cookie. Niektoré z nich sú cookie relácie, ktoré sú dočasné a umožňujú nám prepojiť vaše akcie počas relácie prehliadača. Súbory cookie relácie budú automaticky vymazané pri zatvorení vášho prehliadača. Ostatné súbory cookie sú trvalé súbory cookie, ktoré zostanú vo vašom zariadení počas obdobia uvedeného v súbore cookie. Webová lokalita používa súbory cookie na nasledujúce účely:

POŽADOVANÉ SÚBORY COOKIES Požadované súbory cookie sú nevyhnutné a pomáhajú vás navigovať na webových stránkach. Zvyšujú užívateľskú nenáročnosť webovej lokality pre návštevníkov. Tieto súbory cookie zabezpečujú, aby ste prešli vekovou bránou iba raz. Tieto súbory cookie tiež pomáhajú podporovať zabezpečenie webovej lokality a základné funkcie.

SÚBORY COOKIE VÝKONU Súbory cookie výkonu nám pomáhajú pochopiť správanie našich návštevníkov a používanie webovej lokality agregovaným spôsobom (hromadný report). Napríklad tieto súbory cookie môžeme použiť na získanie náhľadu na to, ako naši návštevníci využívajú našu webovú lokalitu. Znamená to, že môžeme zistiť, čo funguje a čo nie, umožňuje nám to neustále zlepšovať webovú lokalitu a merať, aká efektívna je naša reklama a komunikácia.

Používame  súbory cookie služby Google Analytics s cieľom získať celkový pohľad na návyky návštevníkov a množstvo návštevníkov a pomôcť zlepšiť celkovú skúsenosť na našich webovej lokalite. Môžete odmietnuť používanie súborov cookie výberom príslušných nastavení vo vašom prehliadači, ako je popísané vyššie. Okrem toho môžete zabrániť tomu, aby spoločnosť Google zhromažďovala a používala údaje (súbory cookie a IP adresu) stiahnutím a inštaláciou doplnku prehliadača dostupného na stránke https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB#. Ďalšie informácie o súboroch cookie služby Google Analytics nájdete na stránkach pomocníka a v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Google:
Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Google Stránky pomocníka služby Google Analytics. ]

SÚBORY COOKIE KOMUNIKÁCIE Webová lokalita umožňuje používanie súborov cookie sociálnych sietí tretích strán (napr. Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn). To vám umožňuje zdieľať obsah webovej lokality na sociálnych sieťach. Tieto tretie strany môžu používať súbory cookie na vlastné účely. My nemáme vplyv na to, ako tieto sociálne siete využívajú vaše údaje. Ďalšie informácie o súboroch cookie, ktoré súvisia so sociálnymi sieťami nájdete v ich vlastných zásadách ochrany osobných údajov a používania súborov cookie.

Tieto reklamné súbory cookie sa takisto používajú na obmedzenie počtu zobrazených reklám, ako aj na meranie účinnosti reklám.

Aj keď sa tieto reklamné súbory cookie nepoužívajú, vezmite prosím na vedomie, že na našej lokalite vám môžu byť zobrazované reklamy; tieto reklamy však nebudú prispôsobené vašim záujmom. Tieto reklamy môžu byť napríklad upravené podľa obsahu webovej lokality. Tento typ internetových reklám súvisiacich s obsahom môžeme porovnať s reklamou v televízii. Ak napríklad, povedzme, sledujete program o varení v televízii, počas reklamných prestávok sa často objavuje reklama o výrobkoch súvisiacich s varením počas vysielania tohto programu.

Ovládajte nastavenia súborov cookie

Akonáhle ste nám odsúhlasili používanie súborov cookie, do vášho počítača alebo zariadenia uložíme súbor cookie, ktorý si to pre ďalší krát zapamätá. Ak chcete kedykoľvek odvolať súhlas so súbormi cookie, musíte svoje súbory cookie odstrániť pomocou nastavení internetového prehliadača. Mali by ste to urobiť prostredníctvom nastavení prehliadača pre každý prehliadač, ktorý používate. Upozorňujeme, že niektoré z našich služieb nebudú fungovať, ak váš prehliadač nebude akceptovať súbory cookie. Môžete však povoliť súbory cookie z konkrétnych webových lokalít tým, že vo vašom internetovom prehliadači budú nastavené ako „dôveryhodné webové lokality“. Nasledujúce odkazy vám môžu pomôcť pri spravovaní nastavení súborov cookie alebo môžete vo webovom prehliadači použiť voľbu „Pomocník“ pre viac informácií.
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/sk-sk/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies Mozilla Firefox: http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies Google Chrome: http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=sk&answer=95647 Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042 Opera: http://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/ Adobe (súbory flash cookie): https://www.adobe.com/support/flash/downloads.html

Ak chcete zablokovať konkrétne súbory cookie služby Google Analytics, môžete nainštalovať doplnok prehliadača na odmietnutie služby Google Analytics, ktorý poskytuje spoločnosť Google.

Prehľad súborov cookie

Nižšie je uvedený úplný zoznam súborov cookie používaných na našej webovej lokatite zlatybazant.sk:

 

 

Potrebné súbory cookie

MENO PRETRVÁVANIE POPIS ZDROJ
has_js Do konca návštevy Zaznamenáva či má návštevník aktivovaný JavaScript WEB

 

Súbory cookie výkonu (pozri časť 3c týchto zásad)

MENO PRETRVÁVANIE POPIS ZDROJ
_ga 2 roky Cookies využívané službou Google Analytics Google
_gat Do konca návštevy Cookies využívané službou Google Analytics Google
_gid Do konca návštevy Cookies využívané službou Google Analytics Google

 

 

Súbory cookie reklamy

MENO PRETRVÁVANIE POPIS ZDROJ
collect Do konca návštevy Cookies využívané službou Google Analytics Google

 

 

Záverečné poznámky

Tieto zásady používania súborov cookie budeme prehodnocovať a z času na čas aktualizovať. Akékoľvek zmeny v týchto zásadách používania súborov cookie budú zverejnené na našej webovej lokalite, a budete o nich informovaný. Na tejto webovej lokalite môžete získať ich najnovšiu verziu.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky a/alebo pripomienky, kontaktujte nás na našej stránke http://www.heinekenslovensko.sk/kontakty v časti kontakty výberom predmetu žiadostiOchrana osobných údajov“.